آزمون نشتی چشمه های رادیواکتیو

یکی دیگر از روش‌های آزمون نشتی چشمه بسته، غوطه‌وری در مایع داغ است. روش انجام آزمون به این صورت است که چشمه بسته را در مایعی غوطه‌ور می‌کنند که آسیبی به پوشش خارجی چشمه وارد نکرده و تحت شرایط آزمون برای جدا کردن کوچکترین رد مواد پرتوزای موجود، موثر باشد. از جمله چنین مایعاتی می‌توان به آب مقطر، محلول‌های پاک کننده ضعیف یا محلول‌های اسیدی یا قلیایی رقیق با غلظتی در حدود ۵ درصد اشاره کرد. مایع تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد گرم شده و حداقل ۴ ساعت در همان دما نگه داشته می‌شود. چشمه بسته را از مایع خارج و پرتوزایی مایع داغ اندازه‌گیری می شود.
در صورتی که اکتیویته مایع از حد ۱۸۵ بکرل کمتر باشد، چشمه نشتی ندارد.

#پارس_ایزوتوپ_صنعتی

Telegram
LinkedIn
فهرست