اصول کلی کنترل کیفی دوربین های پرتونگاری صنعتی

بخش سوم
? دوره زمانی نگهداری و بازرسی منظم از دوربین‌های پرتونگاری و تجهیزات مربوطه نباید بیشتر از سه ماه باشد.
علاوه بر آن یک برنامه نگهداری و بازرسی دستگاه توسط پرتونگار وجود دارد که طی آن پرتونگار بطور روزانه متوجه برخی عیوب واضح و ظاهری می شود.
در برنامه بازرسی و نگهداری منظم از دستگاه که هر سه ماه یک بار انجام می شود، دستگاه بطور جزیی باز و قطعات آن تمیز و مورد بازرسی قرار میگیرد.
سطوح تماسی آن روان کاری می شود و عملکرد قطعات مختلف دستگاه کنترل می گردد.
⛔️ فقط افراد ذیصلاح و آموزش دیده و مورد تایید واحد قانونی تحت اختیار مرکز می توانند نگهداری دستگاه ها را عهده‌دار شوند.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#کنترل_کیفی_دوربین_های_پرتونگاری_صنعتی
#دوربینهای_پرتونگاری_صنعتی
#پرتونگاری_صنعتی
#افقی_تازه_درصنعت
LinkedIn
Telegram
فهرست