اصول کلی کنترل کیفی دوربین های پرتونگاری صنعتی

بخش پنجم (۳)
? برچسب مشخصات ( پلاک دوربین ) و علامت خطر اشعه باید الزامات زیر را برآورده کند:
▪️منطبق با الزامات قواعد کار با پرتو در رادیوگرافی صنعتی باشد و کلیه اطلاعات لازم بر روی آن قید شده باشد.
پلاک دوربین می باید سالم بوده و به نحو مناسبی به دوربین چسبانده شده باشد. علامت خطر اشعه و سایر اطلاعات آن کاملا واضح و خوانا بوده و بر اثر پاک شدن، الصاق برخی علائم ، یا آلودگی مخدوش نشده باشد.
?️در صورت نیاز به تعویض پلاک، ترجیحا” از پلاک های مقاوم که به راحتی مخدوش و معیوب نمی شوند استفاده گردد.
روی پلاک باید نوع و مدل دوربین، شماره سریال،حداکثر ظرفیت بارگذاری چشمه پرتوزا، نوع چشمه قابل بارگذاری، وزن هسته و وزن کل دوربین بطور واضح حک شده باشد. علامت خطر اشعه نیز از فاصله پنج متری قابل مشاهده باشد..
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#دوربینهای_پرتونگاری_صنعتی
#کنترل_کیفی_دوربین_های_پرتونگاری_صنعتی
#افقی_تازه_درصنعت
LinkedIn
Telegram
فهرست