اصول کلی کنترل کیفی دوربین های پرتونگاری صنعتی

بخش پنجم (۴)
?دسته و پایه دوربین پرتونگاری باید الزامات زیر را برآورده کند :
▪️کلیه پیچها در محل مناسب بسته باشد.
▪️در دوربین های تکاپس کاور یا پوشش دوربین بوسیله پرچ به بدنه دوربین متصل شده، که این امر بدلیل محافظت از آسیب هسته دوربین در سوانح”سقوط از ارتفاع” و انعطاف محدودی که پرچ نسبت به پیچ داشته و در نتیجه، حرکت مختصر بدنه دوربین در اثر تکانه های ناشی از سقوط، مانع ترک یا آسیب هسته میگردد.
⛔️ تعویض این پرچ ها با پیچ و مهره ممنوع میباشد.
?بدنه خارجی دوربین باید مشخصات زیر را داشته باشد.
▪️دسته و بدنه باید براساس طرح کارخانه سازنده و کاملا سالم باشد.
? درپوش جلو و عقب دوربین باید مشخصات زیر را داشته باشد:
▪️دوربین پرتونگاری باید مجهز به درپوش (کپ) جلو و عقب مناسب جهت محافظت قفل و دوسر کانال دوربین باشد.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#دوربینهای_پرتونگاری_صنعتی
#کنترل_کیفی_دوربین_های_پرتونگاری_صنعتی
#افقی_تازه_درصنعت
LinkedIn
Telegram
فهرست