اصول کلی کنترل کیفی دوربین های پرتونگاری صنعتی

بخش پنجم (۵)
? به منظور اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه لازم است برخی کنترل ها توسط شرکت های پرتونگاری صنعتی انجام پذیرد.
? محل اتصال دوربین به لوله هدایت و کابل کنترل از راه دور (کوپلینگ) باید مشخصات زیر را داشته باشند.
▪️از نظر ظاهری کاملا سالم باشد و هیچ یک از اجزاء آن کم نشده باشد.
▪️از نظر زنگ زدگی یا وجود گل و لای و مواد خارجی کاملا معاینه .شود.
▪️از طریق اتصال به یک کابل کنترل از راه دور و همچنین لوله هدایت سالم، عملکرد هردو قسمت در کلیه حالات کاری (مانند حالت اتصال، کارکرد، قفل) آزمایش شود.
▪️در صورت عملکرد ضعیف سیستم نگهدارنده هلدر، باید اجزاء نگهدارنده چشمه در آن (گوشواره ها) بازدید و در صورت نیاز تعویض شوند.
▪️اتصال لوله هدایت به دوربین فقط باید از طریق کوپلینگ واسطه و در حالت حرکت ۹۰ درجه ای محل اتصال بر روی دوربین میسر باشد.
⛔️ محل اتصال بر روی دوربین نباید لق یا دارای حرکت اضافی باشد.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#دوربینهای_پرتونگاری_صنعتی
#کنترل_کیفی_دوربین_های_پرتونگاری_صنعتی
#افقی_تازه_درصنعت
LinkedIn
Telegram
فهرست