انجام دزیمتر محیطی و پایش آلودگی به مواد پرتوزا در صنایع

    1. پایش آلودگی مواد پرتوزا و دزیمتری محیطی جامع تاسیسات و نواحی

   ۱-۱- تهیه نقشه پایش آلودگی مواد پرتوزا و دزیمتری محیطی تاسیسات و ارائه گزارش پایش

   ۱-۲- تهیه نقشه پایش آلودگی مواد پرتوزا و دزیمتری محیطی آزمایشگاه ها و ارائه گزارش پایش

   ۱-۳- تهیه نقشه پایش آلودگی مواد پرتوزا و دزیمتری محیطی دفاتر اداری و ارائه گزارش پایش

    1. تهیه گزارش میزان پرتوزایی معادن ، رسوبات فاضل آب وچاه های نفت و تعیین نوع ایزوتوپ های هر میدان نفتی به تفکیک

   ۲-۱- انجام آنالیز نمونه آب همراه نفت چاه ها جهت تعیین نوع ایزوتوپ ها و میزان اکتیویته آنها

   ۲-۱- انجام آنالیز نمونه رسوبات تاسیسات جهت تعیین نوع ایزوتوپ ها و میزان اکتیویته آنها

    1. تهیه سند مواجه پرتوی پرسنل با پرتو به تفکیک فعالیت

   ۳-۱- تهیه سند فعالیت پرسنل به تفکیک واحد و شغل

   ۳-۲- تهیه سند فعالیت پرسنل و ساعت مواجهه با مواد پرتوزا

   ۳-۳- محاسبه دز دریافتی پرسنل به تفکیک شغل

    1. تهیه برنامه ها ودستورالعمل ها:

   ۴-۱- دستورالعمل برنامه مانیتورینگ محیطی :

   دستورالعمل باید شامل نحوه، روش و زمان استفاده از تجهیزات مانیتورینگ باشند. سیستم ثبت اطلاعات مربوطه به پرتوگیری افراد و مانیتورینگ محل کار ضمن تشریح وظایف کلیه افراد، تهیه شود.

   ۴-۲- دستورالعمل برنامه مانیتورینگ فردی :

   این دستورالعمل باید با پیش بینی کلیه الزامات ایمنی برای هر فعالیت و با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی جهت انجام کار به صورت ایمن مطابق با استاندارد های بین الملی انرژی اتمی و ضوابط و امور حفاظت در برابر اشعه تهیه شود.

   ۴-۳- دستورالعمل برنامه حفاظت پرتوی جهت انجام تعمیرات :

   این دستورالعمل باید با پیش بینی کلیه الزامات ایمنی و حفاظت پرتوی جهت انجام تعمیرات مطابق استاندارد های بین الملی انرژی اتمی و ضوابط و امور حفاظت در برابر اشعه تهیه شود.

   ۴-۴- دستورالعمل اورژانس:

   پیش بینی هرگونه سانحه محتملی که منجر به پرتوگیری غیر مجاز افراد گردد. دستورالعمل شامل روش ها و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با هر سانحه ممکن و تحت کنترل درآوردن آن ، شرح وظایف تک تک افراد درهنگام سانحه و بعد از آن، شرح وظایف مسئولین در برآورد نوع وسعت وخطرات، برآورد دز دریافتی افراد درگیر در سانحه، ارائه گزارش به واحد قانونی.

   ۴-۵- دستورالعمل پسمانداری :

   با توجه به حجم پسمان های مایع تولیدی در تعمیر و نگهداری تجهیزات و پسمان های جامد تولید شده در تجهیزات برنامه جامع مطابق با استاندارد های آژانس بین المللی انرژی اتمی و ضوابط واحد قانونی تهیه میگردد.

    1. شناسایی و ارزیابی ریسک و مخاطرات شغلی پرسنل:

   شناسائی خطرات فردی و جنبه های زیست محیطی و برنامه اقدام متناسب به منظور کاهش ریسک

    1. برنامه آموزشی:

   تهیه و اجرای برنامه های آموزش عمومی حفاظت در برابر اشعه برای پرسنل

    1. برنامه معاینات پزشکی

   تهیه و اجرای برنامه معاینات پزشکی متناسب با آیتم های مورد نظر به منظور پایش سلامت پرسنل

    1. بازرسی

   تهیه برنامه پایش و بازرسی دوره ای از تأسیسات طبق دستورالعمل های تهیه شده و ارائه گزارش

فهرست