انرژی هسته‌ای و کاربردهای آن

بخش دهم
🔘 بازرسی محموله در مبادی ورود و خروج
از چشمه های رادیو ایزوتوپ می‌توان در کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیت استفاده کرد.
در این زمینه می‌توان از پرتوی ایکس حاصل از شتاب دهنده یا پرتوی گامای حاصل از چشمه سزیم-۱۳۷ در مبادی گمرکی استفاده نمود.
از این سیستم‌های کنترلی برای بررسی بار و وسائل همراه در مراکز حساس مانند فرودگاه ها و کنترل ورود و خروج و قاچاق مواد پرتوزا نیز استفاده می‌شود.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#کاربرد_انرژی_هسته_ای
#کنترل_ورود_و_خروج_کالا
#افقی_تازه_درصنعت
Telegram
LinkedIn
فهرست