انواع پرتوها و دامنه نفوذشان

پرتو، شكلی از انرژی است كه در خلاء یا ماده منتشر می‌شود. برخی از انواع پرتوها دارای جرم و برخی دیگر فاقد جرم هستند و با توجه به انرژی‌هایشان قدرت نفوذ متنوعی در مواد دارند.
هر چند تعریف‌های مختلفی برحسب کاربرد پرتوها در نظر گرفته شده است، اما باید بدانیم پرتوها تنها از نقطه نظر ویژگی‌های موجی نظیر طول موج یا بسامد متفاوت از یکدیگرند.
نیازی نیست تا بر اساس ویژگی‌های موجی– ذره‌ای تفاوت رفتارهای پرتو را مورد توجه قرار دهیم، تنها کافی است بدانیم گاه با ذراتی به نام فوتون سر و کار داریم و گاه با امواجی به نام الکترومغناطیس. در هر حال همه آنها پرتو هستند.
با توجه به تأثیرپذیری بافت‌های زنده در مواجهه با پرتوها، تقسیم‌بندی پرتوها را به‌صورت كلی به دو دسته پرتوهای یون‌ساز و پرتوهای غیریون‌ساز در نظر می‌گیرند.
این مطلب ادامه خواهد داشت.
https://parsisotope-industrial.com/p/8969

لینک کوتاه

انواع پرتوها و دامنه نفوذشان

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست