بازدید و دزیمتری و بررسی آلودگی

  1. خانه
  2. keyboard_arrow_left
  3. آکادمی
  4. keyboard_arrow_left
  5. بازدید و دزیمتری و بررسی آلودگی
بازدید و دزیمتری و بررسی آلودگی
منظور از بازدید، اندازه گیری های منظم و دوره ای انجام شده توسط یک متخصص فیزیک بهداشت می باشد. این بازدیدها جهت تعیین موارد زیر در محیط کار صورت می پذیرد.
۱-آهنگ دز
۲-آلودگی سطحی
۳-آلودگی جوی
۴-قدرت یک چشمه پرتوزا نامعلوم
در این فرآیند متخصص فیزیک بهداشت باید ابزار لازم و متناسب را انتخاب و به طریق صحیح بکار گیرد.
فهرست