بیشترین سطح پرتوزایی در کشور، مربوط به کدام منطقه است؟

شهر رامسر در شمال ایران، بیشترین سطح پرتوزایی زمینه در کشور و دنیا را دارد.
پرتوزایی زمینه در جهان، در کرالای هند حدود ۱۳ میلی‌سیورت در سال است و این مقدار در برخی از منازل تالش محله در شهرستان رامسر حدود ۷۰ میلی سیورت در سال گزارش شده است.
میزان پرتوگیری ساکنان رامسر حداکثر ۲۴۰ میلی‌سیورت در سال است.
برای مقایسه باید گفت مقدار پرتوزایی در رامسر حدوداً ۹۰ برابر میزان دزی است که بابت آن، ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطق آلوده در حادثه چرنوبیل تخلیه شدند.
http://parsisotope-industrial.com/p/9554

لینک کوتاه

بیشترین سطح پرتوزایی در کشور، مربوط به کدام منطقه است؟

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست