طراحی و ساخت محفظه چشمه هسته ای

شرکت پارس ایزوتوپصنعتی به منظور ایمنی و حفاظت افراد در مقابل پرتو با توجه به نوع چشمه هسته‌ای و قدرت اکتیویته آن، حفاظ بهینه آن را طراحی می‎نماید و می‎سازد.

کانتینر
فهرست