اخبار و رویدادها

محموله آذرماه چشمه ایریدیوم ۱۹۲، وارد کشور شد.

کلیه دوربین های پرتونگاری صنعتی که تحویل شرکت پارس ایزوتوپ گردیده‌اند، تخلیه، کنترل کیفی و آماده جهت بارگذاری چشمه های جدید می باشند.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#دوربینهای_پرتونگاری_صنعتی
#پرتونگاری_صنعتی
#کنترل_کیفی_دوربین_های_پرتونگاری_صنعتی
#ایمنی_و_حفاظت_پرتوی
#افقی_تازه_درصنعت
محموله آذرماه چشمه ایریدیوم ۱۹۲، وارد کشور شد.
Telegram
LinkedIn
فهرست