مشاوره جهت حمل و نقل بین المللی مواد پرتوزا

 ارائه خدمات مشاوره در زمینه روش عملیاتی بسته بندی و ترابري مواد پرتوزا به شرکت های حمل و نقل بین المللی.
مجموعه مقرراتي است كه رعايت آن موجب مي شود تا در هنگام ترابري مواد پرتوزا خطراتي همچون پرتودهي، بحراني شدن و توليد حرارت را كه مي تواند متوجه انسان، اموال و محيط زيست باشد، تا حد قابل قبولي كنترل نمايد. اين ضوابط بر مبناي اصول حفاظت در برابر اشعه و ايمني منابع پرتو كه در استانداردهاي پايه حفاظت در برابر اشعه بيان شده، تدوين گرديده است. اجراي اين ضوابط موجب خواهد شد. تااصول استانداردهاي ايمني پايه، در رابطه با ترابري مواد پرتوزا، رعايت گردد.
بر مبنای استانداردها و الزامات ارائه شده از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی (سند TS-R-1 ) و ضوابط ترابری ایمنی مواد پرتوزا کد سند: INRA-RP-RE-100-07/3-0-Aza.
هدف از ضوابط: حفاظت افراد، اموال و محيط زيست در برابر اثرات پرتوها در حين ترابري مواد پرتوزا است. دستيابي به اين حفاظت مستلزم انجام موارد زير است:
الف محدود كردن محتويات پرتوزا ؛
ب كنترل كردن ميزان تابش خارجي ؛
ج جلوگيري كردن از بحراني شدن ؛ و
د جلوگيري كردن از آسيب ناشي از گرما .
ايمني افراد جامعه و كاركنان در هنگام ترابري مواد پرتوزا وقتي تضمين خواهد شد كه ضوابط حمل و نقل مواد پرتوزا رعايت گردد.
وسائط نقليه و تجهيزاتي كه مرتباً براي حمل مواد پرتوز ا مورد استفاده قرار مي گيرند بايد بطور دوره اي جهت تعيين سطح آلودگي آنها مورد بازبيني قرار گيرند. تعداد دفعات چنين بازبيني هايي بايد متناسب با احتمال آلودگي و مقدار مواد پرتوزايي كه حمل مي شوند، باشد.
فهرست