مشاوره جهت دریافت پروانه اشتغال و بهره برداری از صنایع پرتو

  • شرکت پارس ایزوتوپ-صنعتی با دارا بودن پرسنل مجرب و متخصص در زمینه قوانین و مقررات پرتوی واحد قانونی وضوابط و استانداردهای دفتر امور حفاظت در برابر اشعه توانایی ارائه مشاوره به شرکت های متقاضی دریافت پروانه اشتغال و بهره برداری از منابع همچنین مشاوره جهت ترخیص و واگذاری چشمه های صنعتی را در کمترین زمان ممکن دارا می باشد.
  • پروانه اشتغال:یک سند رسمی است که توسط واحد قانونی بر اساس مندرجات فصل دوم قانون در رابطه بامفاد ماده ۳ آن در صورت رعایت کلیه مقررات و آیین نامه اجرایی آن استانداردها، ضوابط ودستورالعمل های حفاظت در برابر اشعه غیراز موارد ی که به موجب استاندارد های پایه حفاظت در برابر اشعه در برابر پرتوهای یون ساز و ایمنی منابع پرتومستثنی شده است ،برای مدت مشخص بر اساس ضوابط واحدقانونی صادر می گردد.
  • کلیه الزامات ذکر شده برای پروانه اشتغال شامل کار با اشعه نیز می شود.
  • در صورتی که در خواست متقاضی، برای مواردی مانند ترخیص ،ورود، نصب و حمل یکسره منابع پرتو که در پروانه متقاضی ذکرنشده است ،واحد قانونی به صورت موردی مجوز صادر می نماید.
  • برای دریافت پروانه اشتغال ،متقاضی باید اطلاعات لازم در مورد هدف از به کار گیری منبع و برنامه های حفاظت در برابر اشعه و ایمنی خود را براساس ضوابط مربوطه به واحد قانونی ارائه نماید.
  • دارنده پروانه اشتغال:شخصی است که پروانه را از واحد قانونی بر اساس مفاد فصل دوم قانون جهت اقدامات لازم مندرج در پروانه اشتغال دریافت می کند.
  • مجوز کار با اشعه : نوعی پروانه است که در مورد موسسات پزشکی صرفا برای متخصصین گروه پزشکی،توسط کمیسیونی مرکب ازدو نفرمتخصص امور حفاظت در برابراشعه از واحد قانونی و دو نفر کارشناس از وزارت بهداشت ،در مان و آموزش پزشکی مورد تایید قرار گرفته وازطرف واحدقانونی صادر می شود.
فهرست