ممیزی و حسابرسی منابع پرتو

با توجه به اهمیت حسابرسی چشمه های پرتوزا اندازه گیری نشتی دز تجهیز حاوی منابع پرتو زا و کانتینر نگهدارنده چشمه، بازدید دوره ای و بررسی آهنگ دز ، نشتی پرتوی چشمه های مورد استفاده و انجام آزمون نشتی وآلودگی سطحی چشمه های پرتوزای بسته در صنعت الزامی می باشد.

فهرست