نشت یابی خطوط لوله

با استفاده از ردیاب رادیواکتیو برم-۸۲

نشت یابی خطوط لوله با استفاده از ردیاب رادیواکتیو برم-۸۲

ردیاب رادیو اکتیو برم – 82

این ردیاب که به فرم گاز متیل بروماید است به راحتی در ترکیبات نفتی (از قبیل نفت خام، گازوئیل، بنزین، نفت سفید) قابل حل است که در ابتدای خط لوله تزریق می گردد.

این گاز با مواد نفتی داخل لوله مخلوط شده و به صورت محلول همگن در می آید و هنگام عبور از داخل لوله در صورتی که در قسمت هایی از لوله نشت وجود داشته باشد ماده رادیو اکتیو برم حل شده در مواد نفتی، همراه با مواد نفتی از آن خارج (نشت) و در محیط اطراف لوله در خاک نفوذ می نماید.

دستگاه نشت یاب PIG با فاصله زمانی حدود نیم ساعت بعد از تزریق ردیاب در خط لوله، از طریق چمبر (Chamber) مربوطه وارد لوله شده و همراه مواد نفتی در طول لوله به حرکت در آمده و در مسیر خود تا انتهای لوله طبق برنامه نرم افزار سیستم شروع به اندازه گیری و ثبت شمارش زمینه لوله نموده و اگر در قسمت هایی از لوله نشت وجود داشته باشد اطلاعات پرتوی آن را نیز به صورت شمارش در کانال مربوطه ثبت و در حافظه خود نگهداری می نماید.

سپس دستگاه نشت یاب وارد قسمت انتهایی لوله یعنی Trap می شود.

در این هنگام دستگاه نشت یاب را از تراپ خارج و اطلاعات آن را وارد کامپیوتر نموده و اقدام به بررسی اطلاعات جهت تعیین محل نشت می نمائیم.

ردیاب رادیو اکتیو برم – 82

فهرست