پارس ایزوتوپ-صنعتی موفق به دریافت گواهینامه انطباق محصول شد

پارس ایزوتوپ-صنعتی موفق به دریافت #گواهینامه انطباق محصول شد. این گواهینامه، به دستگاه #چگالی‌سنج_هسته‌ای تعلق گرفته است.
دریافت گواهینامه، فرآیندی ۴ ماهه بود که طی آن، بیش از ۱۰ آزمون بر دستگاه چگالی‌سنج انجام شد و خوشبختانه تمامی آزمون‌ها با موفقیت همراه بود.
بعضی از آزمون‌های انجام شده بر دستگاه عبارتند از:
آزمون واپاشی پرتوی؛
آزمون تعیین زمان بازیابی؛
آزمون تعیین خطی بودن؛
آزمون تعیین متوسط پاسخ زمانی؛
آزمون تعیین متوسط زمان نشست؛
آزمون سازگاری الکترومغناطیسی؛
آزمون اندازه‌گیری تاثیر تغییرات ولتاژ تغذیه؛
آزمون اندازه‌گیری تاثیر تغییرات دمای محیطی؛
آزمون اندازه‌گیری تاثیر تغییرات رطوبت محیطی؛
آزمون ناپایداری شامل نوسانات آماری، ناپایداری الکترونیکی، اختلال پرتوی و تکرارپذیری اندازه‌گیری.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
پارس ایزوتوپ-صنعتی موفق به دریافت #گواهینامه انطباق محصول شد
Telegram
LinkedIn

فهرست