پرتوزایی و واحدهای اندازه‌گیری

۱- کوری: فعالیت مواد رادیواکتیو با این واحد مشخص می‌شود . در واقع واحد رادیواکتیویته
مواد را کوری می‌نامند و عبارتست از تعداد تجزیه یا فروپاشی یک گرم رادیوم-۲۲۶ در
واحد زمان برحسب ثانیه و تعداد فروپاشی یک گرم رادیوم عبارتست از ۳۷ میلیارد استحاله
در ثانیه.
۲- رونتگن: پرتودهی را با این واحد مشخص می‌کنند و عبارتست از مجموعه یون‌های
همنام در حجم معینی از هوا.
۳- راد: واحد دز جذب شده است. این دز عبارتست از مقدار انرژی جذب شده از هر نوع پرتو در هر نوع ماده. بنابراین راد عبارتست از جذب ۱۰۰ ارگ انرژی در یک گرم از ماده .
۴- گری: گری واحدی دیگر برای دز جذب شده است و عبارتست از جذب یک ژول
انرژی در یک کیلوگرم یعنی یک گری برابر ۱۰۰ راد است.
۵- دز معادل: این واحد از دز جذب شده کامل‌تر است و علتش این است که مقدار انرژی
که جذب یک بافت می‌شود، با توجه به نوع اشعه تاثیرات متفاوتی را بر بدن خواهد
گذاشت. دز معادل عبارتست از مقدار انرژی جذب شده در یک بافت در یک ضریب
تصحیح بنام ضریب تاثیر بیولوژیکی. این ضریب به نوع بافت و نوع اشعه بستگی دارد.
۶- رم: واحد قدیمی دوز معادل است و عبارتست از ۱۰۰ ارگ بر هر گرم از ماده.
۷- سیورت: واحد جدید دوز معادل بوده و عبارتست از ۱۰۰ ژول بر کیلوگرم و هر سیورت
برابر ۱۰۰ رم است.
http://parsisotope-industrial.com/p/9246

لینک کوتاه

پرتوزایی و واحدهای اندازه‌گیری

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست