چشمه‌های کنترلی

مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، کاربران اصلی چشمه‌های کنترلی هستند. در صنعت هم هرگاه نیاز به بررسی میزان پاسخگویی و دقت سنجشگرهای هسته‌ای باشد، از این چشمه‌ها استفاده می‌شود.
پارس ایزوتوپ-صنعتی چشمه‌های کنترلی را با رادیوایزوتوپ‌های سزیم-۱۳۷ و کبالت-۶۰ و پرتوزایی بین ۱۰۰ نانوکوری تا ۱۰۰ ماکروکوری تولید می‌کند.
http://parsisotope-industrial.com/p/9338

لینک کوتاه

چشمه‌های کنترلی

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست