کاربرد سنجشگرهای نوترونی در صنایع نفت وسیمان

🔘 طیف نگاری پرتوهای گاما ناشی از فعالسازی نوترونی
جذب نوترون‎های کم انرژی توسط عناصر موجود در سازند باعث تولید پرتوهای گاما با انرژی‎های مشخصه می‎گردد. با تحلیل انرژی پرتوهای گامای تولیدی، می‎توان سازند را از لحاظ شیمیایی به دقت مورد آنالیز قرار داد. همچنین از برهمکنش نوترون‎های سریع با سازند، می‎توان حضور مواد هیدروکربنی را از طریق نسبت اتم های C به O بدست آورد.
🔘 از روش فعالسازی نوترونی برای شناسایی و آنالیز مواد در بسیاری از کارخانجات و همچنین در تجهیزات بازرسی ایمنی نیز استفاده می نمایند. یکی از این استفاده ها در صنایع سیمان است که وجود یک دستگاه آنالیز آنلاین مواد برای این کارخانه ها بسیار حیاتی می باشد. روش آنالیز مواد به شیوه فعاسازی نوترونی، یک روش هسته ای سریع و غیر مخرب است که برای دنبال کردن و آنالیز اجزای اصلی عناصر مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. PGNAA دارای درجه حساسیت بالا برای آنالیز بسیاری از عناصر شامل هیدروژن، بور، کلر، سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفرو نیتروژن می باشد. گمانه نگاری برای یک مهندس نفت، به معنی ارزیابی پتانسیل تولید هیدروکربن یک مخزن، می‎باشد. همچنین یک مهندس مخزن می‎تواند از داده‎های حاصل از گمانه‎نگاری در شبیه‎سازی‎های مربوط به مخزن‎ها استفاده نماید.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#سنجشگر_های_هسته_ای
#صنعت_نفت
#افقی_تازه_درصنعت
کاربرد سنجشگرهای نوترونی در صنایع نفت وسیمان
Telegram
LinkedIn
فهرست