انجام دزیمتری محیطی و پایش آلودگی مواد پرتوزا در صنایع

۱- پایش آلودگی مواد پرتوزا و دزیمتری محیطی جامع تاسیسات و نواحی
۱-۱- تهیه نقشه پایش آلودگی مواد پرتوزا و دزیمتری محیطی تاسیسات و ارائه گزارش پایش
۱-۲- تهیه نقشه پایش آلودگی مواد پرتوزا و دزیمتری محیطی آزمایشگاه‌ها و ارائه گزارش پایش
۱-۳- تهیه نقشه پایش آلودگی مواد پرتوزا و دزیمتری محیطی دفاتر اداری و ارائه گزارش پایش
۲- تهیه گزارش میزان پرتوزایی معادن، رسوبات فاضل آب و چاه‌های نفت و تعیین نوع ایزوتوپ‌های هر میدان نفتی به تفکیک
۲-۱- انجام آنالیز نمونه آب همراه نفت چاه‌ها جهت تعیین نوع ایزوتوپ‌ها و میزان اکتیویته آنها
۲-۱- انجام آنالیز نمونه رسوبات تاسیسات جهت تعیین نوع ایزوتوپ‌ها و میزان اکتیویته آنها
۳- تهیه سند مواجهه پرتوی کارکنان با پرتو به تفکیک فعالیت
۳-۱- تهیه سند فعالیت کارکنان به تفکیک واحد و شغل
۳-۲- تهیه سند فعالیت کارکنان و ساعت مواجهه با مواد پرتوزا
۳-۳- محاسبه دز دریافتی کارکنان به تفکیک شغل
۴- تهیه برنامه‌ها ودستورالعمل‌ها:
۴-۱- دستورالعمل برنامه مانیتورینگ محیطی:
دستورالعمل باید شامل نحوه، روش و زمان استفاده از تجهیزات مانیتورینگ باشد. سیستم ثبت اطلاعات مربوطه به پرتوگیری افراد و مانیتورینگ محل کار ضمن تشریح وظایف تمامی افراد، تهیه شود.
۴-۲- دستورالعمل برنامه مانیتورینگ فردی:
این دستورالعمل باید با پیش‌بینی تمامی الزامات ایمنی برای هر فعالیت و با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی جهت انجام کار به صورت ایمن مطابق با استانداردهای بین‌الملی انرژی اتمی و ضوابط و امور حفاظت در برابر اشعه تهیه شود.
۴-۳- دستورالعمل برنامه حفاظت پرتوی جهت انجام تعمیرات:
این دستورالعمل باید با پیش‌بینی تمامی الزامات ایمنی و حفاظت پرتوی جهت انجام تعمیرات مطابق استانداردهای بین‌الملی انرژی اتمی و ضوابط و امور حفاظت در برابر اشعه تهیه شود.
۴-۴- دستورالعمل اورژانس:
پیش‌بینی هرگونه سانحه محتملی که منجر به پرتوگیری غیر مجاز افراد شود. دستورالعمل شامل روش‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با هر سانحه ممکن و تحت کنترل درآوردن آن، شرح وظایف تک تک افراد درهنگام سانحه و بعد از آن، شرح وظایف مسئولین در برآورد نوع وسعت و خطرات، برآورد دز دریافتی افراد درگیر در سانحه، ارائه گزارش به واحد قانونی.
۴-۵- دستورالعمل پسمانداری:
با توجه به حجم پسمان‌های مایع تولیدی در تعمیر و نگهداری تجهیزات و پسمان‌های جامد تولید شده در تجهیزات برنامه جامع مطابق با استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ضوابط واحد قانونی تهیه می‌شود.
شناسایی و ارزیابی ریسک و مخاطرات شغلی کارکنان:
شناسایی خطرات فردی و جنبه‌های زیست محیطی و برنامه اقدام متناسب به منظور کاهش ریسک
برنامه آموزشی:
تهیه و اجرای برنامه‌های آموزش عمومی حفاظت در برابر اشعه برای کارکنان
برنامه معاینات پزشکی
تهیه و اجرای برنامه معاینات پزشکی متناسب با آیتمهای مورد نظر به منظور پایش سلامت کارکنان
بازرسی
تهیه برنامه پایش و بازرسی دوره‌ای از تأسیسات طبق دستورالعمل‌های تهیه شده و ارائه گزارش
فهرست