اولین محموله چشمه ایریدیوم-۱۹۲، در سال ۱۳۹۹ وارد کشور شد

اولین محموله چشمه ایریدیوم-۱۹۲،در سال ۱۳۹۹ وارد کشور شد.

دوربین های پرتونگاری صنعتی، که تحویل شرکت پارس ایزوتوپ گردیده اند، در حال تخلیه و کنترل کیفی و آماده سازی جهت بارگذاری چشمه های جدید می باشند.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#دوربینهای_پرتونگاری_صنعتی
#پرتونگاری_صنعتی
#کنترل_کیفی_دوربین_های_پرتونگاری_صنعتی
#ایمنی_و_حفاظت_پرتوی
#افقی_تازه_درصنعت

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست