اگر منافذ صورت در معرض آلودگی مواد پرتوزا قرار گرفت، چگونه باید عمل کرد؟

آلودگی منافذ صورت بسیار اهمیت دارد. چون می‌تواند باعث آلودگی داخلی شود.
اگر حفره دهان آلوده شد:
– با مسواک نرم و خمیر دندان مسواک زده و حفره دهان بارها با اسید سیتریک ۳٪ قرقره شود.
آلودگی در ناحیه گلو:
– آب اکسیژنه ۳٪ قرقره شود.
آلودگی با بلع مواد پرتوزا:
– شستشوی معده انجام گردد.
آلودگی بینی:
شستشو با آب یا نرمال سالین انجام شود.
آلودگی چشم‌ها:
با جریان مستقیم آب یا نرمال سالین، چشم از داخل به سمت خارج شستشو شود تا آلودگی از مجرای اشکی وارد بینی نگردد.
آلودگی گوش‌ها:
گوش خارجی توسط سرنگ مخصوص و با آب شستشو شود.
https://parsisotope-industrial.com/p/9352

لینک کوتاه

اگر منافذ صورت در معرض آلودگی مواد پرتوزا قرار گرفت، چگونه باید عمل کرد؟

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست