بخش دوم از مفاهیم بسته‌بندی و حمل‌ و‌ نقل مواد پرتوزا

کمیت‌های A1 و A2 حداکثر پرتوزایی هستند که می‌توان در بسته‌های نوع A حمل کرد. کمیت A1 برای شکل ویژه و کمیت A2 برای سایر اشکال به‌کار می‌رود.
تعریف “شکل ویژه”:
اگر ماده‌ پرتوزا، از نظر فیزیکی کاملا” جامد و غیر قابل پخش باشد و یا داخل کپسول کاملا” بسته قرار گرفته باشد، دارای شکل ویژه است.
به منظور حمل ونقل مواد‌پرتوزا، بسته‌بندی ویژه باید صورت پذیرد.
کانتینرهای حمل چشمه و تجهیزات حاوی چشمه‌های پرتوزا، طبق قوانین، بسته شناخته می‌شود و دارای دسته‌بندی خاصی است که با نام نوع بسته (TYPE) در اسناد ذکر شده است.
با توجه به شرایط مختلف حمل‌ونقل، استحکام بسته‌ها تعریف می‌شود. این شرایط عبارتند از:
۱) شرایط روتین (تکراری) حمل و نقل.
۲) شرایط عادی حمل و نقل (با حداقل حوادث، قرار گرفتن در زیر باران یا سقوط)
۳) شرایط حادثه ترابری
مشکلات مواد پرتوزا در حین ترابری عبارتند از:
احتمال پرتوگیری خارجی مردم؛
احتمال پخش مواد رادیواکتیو در محیط؛
قابلیت شکافت مواد پرتوزا؛
آسیب‌های ایجاد شده به‌علت افزایش درجه حرارت.
https://parsisotope-industrial.com/p/8577

لینک کوتاه

بخش دوم از مفاهیم بسته‌بندی و حمل‌ و‌ نقل مواد پرتوزا

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست