تعریفی از پرتوزایی ویژه

بکرل و کوری که به عنوان یکاهای کمیت پرتوزایی به‌کار می‌روند، رابطه جرم و حجم ماده پرتوزا را با تعداد واپاشی مشخص نمی‌کنند.به همین منظور از کمیت دیگری به نام #پرتوزایی_ویژه استفاده می‌شود که در حقیقت کمیتی است که رابطه بین پرتوزایی و جرم (یا حجم) ماده پرتوزا را بیان می‌کند.میزان پرتوزایی در واحد جرم یا حجم ماده پرتوزا را پرتوزایی ویژه گویند و یکاهای آن عبارت است از: کوری بر متر مکعب، کوری بر گرم، بکرل بر متر مکعب.
https://parsisotope-industrial.com/p/8638

لینک کوتاه

پرتوزایی ویژه

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست