جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان مراکز پت اسکن

فانتوم‌هایی که در دو سال گذشته توسط پارس ایزوتوپ تولید و در مراکز پزشکی هسته‌ای مورد استفاده قرار گرفته است، امروز طی نشستی به بحث و ارزیابی گذاشته شد.
در این نشست، نمایندگانی از مراکز پزشکی هسته‌ای برخوردار از دستگاه پت‌اسکن حضور داشتند و تمامی متخصصان تولید فانتوم نیز در آن حاضر بودند. در همان ابتدا از مهمانان خواسته شد که نقص‌های مشاهده شده و انتظارهای خود را از فانتوم‌های پارس ایزوتوپ بیان کنند.
این جلسه که یک نشست هم‌اندیشی فنی قلمداد می‌شود، با بیان نظرات نمایندگان مراکز ادامه یافت و در نهایت مقرر شد که برای ارتقای کامل فانتوم‌های پارس ایزوتوپ، کارگروهی با حضور متخصصان تولید و مسئولان فیزیک پزشکی مراکز تشکیل شود تا کوچکترین نقص‌های کیفی در فانتوم‌ها، شناسایی و رفع گردد.
فانتوم-ژرمانیوم، تجهیزی راهبردی برای کالیبره‌کردن دستگاه‌های تصویربرداری PET است و مراکز PET برای استمرار کار خود، نیازی حیاتی به این تجهیز دارند.
https://parsisotope-industrial.com/p/11010

لینک کوتاه

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست