جلوگیری از اثرات قطعی و کاهش اثرات احتمالی پرتوها

کسانی که از محصولات تولید شده با دانش هسته‌ای استفاده می‌کنند، ممکن است در معرض پرتوگیری قرار گیرند. این پرتوگیری بر اساس میزان یا زمان مواجه بودن با پرتو، ممکن است آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد. در کانال پارس ایزوتوپ-صنعتی تلاش می‌شود مطالبی با عنوان #ایمنی_هسته‌ای برای افزودن بر دانش استفاده از محصولات هسته‌ای منتشر شود تا خطرهای احتمالی، به حداقل برسد.
وضع قوانین حفاظت در برابر اشعه، دو هدف کلان دارد که عبارتند از:
۱- جلوگیری از اثرات قطعی پرتوها
۲- کاهش اثرات احتمالی پرتوها
اصول اساسی این قوانین مبنی بر توجیه‌پذیری فعالیت، بهینه‌سازی حفاظت و ایمنی در ارتباط با پرتوگیری افراد پرتوکار، و تعیین حد دز فردی است.
 توجیه پذیری فعالیت:
هیچ فعالیت پرتوی مجاز نیست مگر آنکه سود حاصل از آن در مقایسه با اثرات زیان‌باری که ممکن است برای افراد جامعه داشته باشد، با در نظر گرفتن موازین اقتصادی و اجتماعی و سایر عوامل آشکار باشد.
 بهینه سازی حفاظت:
حفاظت و ایمنی در رابطه با پرتوگیری از هر منبعی در فعالیت پرتوی (به استثنای پرتوگیری پزشکی) باید بهینه شود، به‌طوری‌که دز فردی، تعداد افراد پرتو دیده و احتمال پرتوگیری‌ها با توجه به موازین اقتصادی و اجتماعی هرچه کمتر باشد.
اصل ( ALARA ) = هرچه کمترِ موجهِ قابل دستیابی
As Low As Reasonably Achievable
 حدود دز فردی:
پرتو‌گیری عادی افراد در اثر فعالیت پرتوی باید طوری محدود گردد که از حدود دز تعریف شده تجاوز نکند. اعم از پرتوگیری شغلی، پرتوگیری مردم و پرتوگیری پزشکی.
https://parsisotope-industrial.com/p/8788

لینک کوتاه

جلوگیری از اثرات قطعی و کاهش اثرات احتمالی پرتوها

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست