دزیمتری چیست؟

دزیمتری چیست؟
انسان به‌طور طبیعی هیچ نوع احساسی برای درک تابش پرتوهای یونساز ندارد، لذا به‌طور کامل برای آشکار سازی و اندازه‌گیری تابش، به وسایل اندازه‌گیری متکی است.
دزیمتری شامل تجهیزات، روش‌ها و اندازه گیری و اصول اساسی فیزیکی (فیزیکی شیمیایی) است که برهم‌کنش پرتو با ماده را تعیین می‌کند.
آنچه که در دزیمتری به مفهوم خاص آن مدنظر است، تعیین کمیت اساسی آن، یعنی انرژی جذب شده در واحد جرم جسم تحت تابش و یا به اصطلاح دز جذبی است.
برهم ‌کنش پرتو با ماده، در سطح مولکولی و اتمی منجر به اثر قابل مشاهده‌ای می‌شود که بطور مستقیم با دز جذبی جسم تحت تابش ارتباط دارد.
از این رو در هرگونه استفاده از پرتوهای یونساز برای دستیابی به یک اثر، اطلاع از میزان دز جذبی، یک پیش نیاز به‌شمار می‌رود.
دزیمتری در سه زمینه اهمیت اساسی دارد:
۱- کاربرد پرتوهای یونساز یعنی پرتودرمانی
۲- پرتودهی به مواد مختلف (مانند محصولات مورد استفاده در پزشکی، محصولات صنعتی و مواد غذایی)
۳- حفاظت در برابر پرتوها
https://parsisotope-industrial.com/p/8653

لینک کوتاه

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست