صنایع چوب و کاغذ

  1. خانه
  2. keyboard_arrow_left
  3. صنایع
  4. keyboard_arrow_left
  5. صنایع چوب و کاغذ

“خط لوله در فرآیند بازفرآوری لیکور چوب”

اندازه‎گیری چگالی در قسمت بازیابی لیکور چوب

لیکور سیاه در نتیجه پخت خمیر چوب بازسازی شده و دوباره به دیگ بخار منتقل می‎شود…

صنایع چوب و کاغذ

“دیگ پخت چوب”

تعیین سطح چوب در دیگ پخت

در دیگ پخت چوب، عمل تجزیه شیمیایی پیوندهای لیگانین را نابود کرده و در نتیجه الیاف سلولوز آزاد می‎شوند…

صنایع چوب و کاغذ
فهرست