طراحی و ساخت محفظه چشمه رادیواکتیو

شرکت پارس ایزوتوپ-صنعتی به منظور ایمنی و حفاظت افراد در مقابل پرتو با توجه به نوع چشمه و قدرت اکتیویته آن، حفاظ بهینه آن را طراحی و تولید می‌کند.
کانتینر
فهرست