محل قرارگیری چشمه و آشکارساز در سنجشگرهای هسته‌ای

آیا چشمه رادیواکتیو و آشکارساز در سیستم اندازه‌گیری هسته‌ای همواره دقیقاً در مقابل هم قرار می‌گیرند؟
هرچند در غالب مواقع اینطور است، اما روش‌های دیگری هم برای نصب این دو قطعه و راه‌اندازی سنجشگر وجود دارد.
در مجموع برای سیستم‌های اندازه‌گیری هسته‌ای، ٣ نوع ستاپ اصلی وجود دارد:
ستاپ عبوری: چشمه و آشکارساز روبروی هم قرار می‌گیرند. پرتو با ماده برهمکنش می‌کند، از مقدار آن کاسته می‌شود و به آشکارساز می‌رسد.
ستاپ پس پراکنده: چشمه و آشکارساز هر دو در یک سمت نصب می‌شوند. پرتو با ماده مورد اندازه‌گیری برهم کنش می‌کند و در تمام جهات پراکنده می‌شود. مقداری از پرتو به سمت آشکارساز پس پراکنده شده و توسط آن شناسایی می‌شود.
ستاپ بدون چشمه: مربوط به جاهایی است که مواد پرتوزای طبیعی داریم و یا در فرایند (در داخل مخزن یا لوله) ماده رادیواکتیو وجود دارد.

ست آپ صحیح مجموعه چشمه رادیواکتیو و آشکارساز، یکی از عوامل مهم کاهش خطا در اندازه گیری سنجشگر هسته‌ای است.

https://parsisotope-industrial.com/p/9848

لینک کوتاه

محل قرارگیری چشمه و آشکارساز در سنجشگرهای هسته‌ای

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست