مشاوره جهت حمل و نقل بین‌المللی مواد پرتوزا

 مشاوره در زمینه روش عملیاتی بسته‌بندی و ترابری مواد پرتوزا به شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، مقرراتی است كه رعايت آن موجب می‌شود تا در هنگام ترابری مواد پرتوزا خطراتی همچون پرتودهی، بحرانی شدن و توليد حرارت كه می‌تواند متوجه انسان، اموال و محيط زيست باشد، تا حد قابل قبولی كنترل شود. اين ضوابط بر مبنای اصول حفاظت در برابر اشعه و ايمنی منابع پرتو كه در استانداردهای پايه حفاظت در برابر اشعه بيان شده، تدوين شده است. اجرای اين ضوابط موجب خواهد شد تا اصول استانداردهای ايمنی پايه، در رابطه با ترابری مواد پرتوزا، رعايت شود.
بر مبنای استانداردها و الزامات ارائه شده از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (سند TS-R-1) و ضوابط ترابری ایمنی مواد پرتوزا (کد سند: INRA-RP-RE-100-07/3-0-Aza) هدف از ضوابط حفاظت افراد، اموال و محيط زيست در برابر اثرات پرتوها در حين ترابری مواد پرتوزا است. دستيابی به اين حفاظت مستلزم انجام موارد زير است:
الف – محدود كردن محتويات پرتوزا؛
ب – كنترل كردن ميزان تابش خارجی؛
ج – جلوگيری كردن از بحرانی شدن؛
د – جلوگيری كردن از آسيب ناشی از گرما.
ايمنی افراد جامعه و كاركنان در هنگام ترابری مواد پرتوزا وقتی تضمين خواهد شد كه ضوابط حمل و نقل مواد پرتوزا رعايت گردد.
وسائط نقليه و تجهيزاتی كه مرتباً برای حمل مواد پرتوزا مورد استفاده قرار می‌گيرند بايد به‌طور دوره‌ای جهت تعيين سطح آلودگی آنها مورد بازبينی قرار گيرند. تعداد دفعات چنين بازبينی‌هايی بايد متناسب با احتمال آلودگی و مقدار مواد پرتوزايی كه حمل می‌شوند، باشد.
فهرست