مشاوره جهت دریافت پروانه اشتغال و بهره‌برداری از صنایع پرتو

شرکت پارس ایزوتوپ-صنعتی با حضور کارشناسان مجرب و متخصص در زمینه قوانین و مقررات پرتوی و ضوابط و استانداردهای دفتر امور حفاظت در برابر اشعه، توانایی ارائه مشاوره به شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه اشتغال و بهره‌برداری از منابع و مشاوره جهت ترخیص و واگذاری چشمه‌های صنعتی را دارد.
پروانه اشتغال: یک سند رسمی است که توسط واحد قانونی بر اساس مندرجات فصل دوم قانون در رابطه بامفاد ماده ۳ آن در صورت رعایت کلیه مقررات و آیین نامه اجرایی استانداردها، ضوابط ودستورالعمل‌های حفاظت در برابر اشعه غیر از مواردی که به موجب استانداردهای پایه حفاظت در برابر اشعه در برابر پرتوهای یون ساز و ایمنی منابع پرتو مستثنی شده است، برای مدت مشخص صادر می‌گردد.
تمامی الزامات ذکر شده برای پروانه اشتغال شامل کار با اشعه نیز می‌شود.
در صورت درخواست متقاضی برای مواردی مانند ترخیص، ورود، نصب و حمل یک‌سره منابع پرتو که در پروانه متقاضی ذکر نشده است، واحد قانونی به صورت موردی مجوز صادر می‌کند.
برای دریافت پروانه اشتغال، متقاضی باید اطلاعات لازم در مورد هدف از به کارگیری منبع و برنامه‌های حفاظت در برابر اشعه و ایمنی خود را بر اساس ضوابط مربوطه به واحد قانونی ارائه نماید.
دارنده پروانه اشتغال: شخصی است که پروانه را از واحد قانونی بر اساس مفاد فصل دوم قانون جهت اقدامات لازم مندرج در پروانه اشتغال دریافت می‌کند.
مجوز کار با اشعه: نوعی پروانه است که در مورد موسسات پزشکی صرفاً برای متخصصان گروه پزشکی توسط کمیسیونی مرکب از دو نفر متخصص امور حفاظت در برابر اشعه از واحد قانونی و دو نفر کارشناس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تأیید قرار گرفته و از طرف واحد قانونی صادر می‌شود.
فهرست