ممیزی و حسابرسی منابع پرتو

با توجه به اهمیت حسابرسی چشمه‌های پرتوزا، اندازه‌گیری نشتی دز منابع پرتوزا و کانتینر نگهدارنده چشمه، بازدید دوره‌ای و انجام آزمون نشتی و آلودگی سطحی چشمه‌های پرتوزای بسته در صنعت الزامی است.
فهرست