میزان اکتیویته را با چه واحدهایی می‌توان بیان کرد؟

به‌طور مرسوم، دو واحد اندازه‌گیری برای اکتیویته وجود دارد:
بکرل: یکای پرتوزایی بکرل معادل با مقدار ماده پرتوزاست که در هر ثانیه یک اتم از آن واپاشیده می‌شود:
۱Bq=1dps
dps :واپاشی در ثانیه
لازم به ذکر است که واپاشی اتم در هر ثانیه مترادف با تعداد ذرات گسیل شده از ایزوتوپ پرتوزاست. به عنوان مثال در مورد ایزوتوپ کبالت-۶۰ در هر واپاشی یک ذره بتا و دو فوتون گاما گسیل می‌شود. از این رو به ازای هر بکرل، تعداد ۳ ذره تابشی در هر ثانیه خواهیم داشت.
کوری: پیش از آنکه بکرل در دستگاه SI پذیرفته شود، یکای دیگری به کار می‌رفت که کوری نام دارد و نماد آن Ci است.
کوری فعالیت مقداری از ماده پرتوزاست که در هر ثانیه تعداد ۱۰E10×۳٫۷ اتم در آن واپاشیده می‌شود.
۱Ci=3.7×۱۰E10Bq
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#افقی_تازه_در_صنعت
https://parsisotope-industrial.com/p/8296

لینک کوتاه

میزان اکتیویته را با چه واحدهایی می‌توان بیان کرد؟

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست