کنترل کیفی دوربین های رادیو گرافی صنعتی

میزان نشتی پرتو در سطح دوربین
حداکثر آهنگ دز مجاز در سطح دوربین را به روش زیر محاسبه نمایید :
حداکثر دز مجاز در سطح دوربین = (ظرفیت دوربین / اکتیویته چشمه ) × ۲msv/h
نتیجه محاسبه فوق نباید از حد استاندارد تجاوز نماید.
در دوربین های قابل حمل آهنگ پرتودهی روی سطح دوربین حداکثر ۲میلی سیورت بر ساعت
ودر ۵ سانتی متری دوربین ۰/۵ میلی سیورت بر ساعت
در فاصله ۱ متری از سطح دوربین ۰/۰۲ میلی سیورت بر ساعت
کلیه مقادیر فوق بر اساس استاندارد ISO۳۹۹۹ می باشد.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#دوربین_های_رادیوگرافی_صنعتی
#کنترل_کیفی_دوربین_های_رادیوگرافی_صنعتی
#رادیوگرافی_صنعتی
#افقی_تازه_درصنعت
LinkedIn
Telegram
فهرست