فانتوم ژرمانیوم-۶۸

چشمه‌های کالیبراسیون دستگاه‌های تصویربرداری پت اسکن

چشمه کالیبراسیونی فانتوم ژرمانیوم-68 که در حوزه پزشکی و تصویربرداری هسته‌ای نقشی حیاتی ایفا می‌کند، در کشور صرفاْ توسط پارس ایزوتوپ-صنعتی به تولید می‌رسد. ضرورت تولید چشمه‌های کالیبراسیونی ژرمانیوم-68 در تصویربرداری هسته‌ای از آنجا سرچشمه می‌گیرد که کالیبراسیون دوره‌ای دستگاه‌های تصویربرداری پت سی تی، فقط با این چشمه‌ها انجام می‌شود و جایگزین دیگری برای این منظور وجود ندارد.

توضیحات

فانتوم ژرمانیوم-۶۸ در مدل‌های زیر به مراکز پزشکی هسته‌ای قابل ارائه خواهد بود:

 

فهرست