آلودگی پرتوی به چه معناست؟

به وجود ناخواسته مواد پرتوزا درون یا روی یک ماده یا بدن انسان یا هرجای دیگر که می‌تواند زیان آور باشد، آلودگی گویند. آلودگی پرتوی به دو گروه تقسیم می‌شود:
آلودگی داخلی: انتشار مواد راديواكتيو در آب، خاک و هوا، دلیل ورود مواد‌ پرتوزا از طریق تنفس، خوردن و آشامیدن و پوست به درون بدن است و در نتیجه از داخل بدن، سلول‌ها و بافت‌ها را مورد پرتوگیری قرار می‌دهد.
پرتوگیری خارجی: زمانی است که منبع پرتو از خارج بدن، سلول‌ها و بافت‌ها را مورد تابش قرار می‌دهد.
روش‌های رفع آلودگی در پست های بعدی شرح داده خواهد شد.
https://parsisotope-industrial.com/p/8697

لینک کوتاه

آلودگی پرتوی به چه معناست؟

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست