انجام آزمون نشتی چشمه‌های کپسول شده

یکی از مراحل تولید چشمه‌های رادیواکتیو انجام آزمون نشتی چشمه‌های کپسول شده است.
در مورد چشمه‌های کپسول شده ایریدیم -۱۹۲ و کبالت-۶۰ مناسب‌ترین روش آزمون نشتی، غوطه‌وری در مایع داغ و جوش است. بسته به نوع روش آزمون و استفاده از دستگاه اولتراسونیک، دمای مایع و مدت زمان غوطه‌وری متغیر است. پس از غوطه‌ور کردن چشمه در محلول و بسته به درجه حرارت محلول، پس از مدت مشخصی چشمه از محلول خارج می‌شود و میزان اکتیویته محلول توسط دستگاه شمارنده اندازه‌گیری می‌گردد. در صورتی که میزان اکتیویته محلول شمارش شده کمتر از ۱۸۵ بکرل یا ۵ نانو کوری باشد، چشمه نشتی ندارد.
روش‌های آزمون نشتی چشمه‌های بسته در استانداردهای بین المللی ISO 9978 ‌و ملی ISIRI 11038 آمده است.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
انجام آزمون نشتی چشمه‌های کپسول شده
Telegram
LinkedIn
فهرست