بر اساس قوانین حفاظت در برابر اشعه، میزان مجاز پرتوگیری برای گروه‌های مختلف چقدر است؟

آنطور که در قانون آمده است، میزان مجاز #پرتوگیری شغلی، ۲۰ میلی‌سیورت در سال و مجموعاً ۱۰۰ میلی‌سیورت در پنج سال است. یعنی اگر یک فرد پرتوکار در یک سال ۴۰ میلی‌سیورت پرتوگیری شغلی داشته باشد، باید یک سال به کاری غیر از پرتوکاری گمارده شود.
حد مجاز پرتوگیری مردم عادی:
یک میلی سیورت در طول یک سال.
حد مجاز پرتوگیری پزشکی:
هیچ محدودیتی ندارد، زیرا در این مورد، بحث توجیه‌پذیری مطرح است.
https://parsisotope-industrial.com/p/9877

لینک کوتاه

بر اساس قوانین حفاظت در برابر اشعه، میزان مجاز پرتوگیری برای گروه‌های مختلف چقدر است؟

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست