چند نکته در مورد درمان آلودگی داخلی (بخش دوم)

اگر برای انسان آلودگی پرتوی داخلی روی دهد، روش‌های مرسوم برای رفع آن، اینگونه است:
▫️اشباع عضو هدف با ایزوتوپ غیر پرتوزا، مثل استفاده از یدید پتاسیم در آلودگی با ید پرتوزا.
▫️ایجاد کمپلکس در محل ورود ماده و یا داخل مايعات بدن و سپس ایجاد شرایط دفع.
▫️تسریع سیکل متابولیک ماده با رقیق سازی ایزوتوپی مثل دادن آب به بیمار در آلودگی با تریتیوم.
▫️رسوب دادن ماده پرتوزا در دستگاه گوارشی با استفاده از ماده‌ای دیگر و دفع آن. مثل استفاده از سولفات باریم در آلودگی با استرانسیوم-۹۰.
▫️تعویض یونی در لوله گوارش مثل Prussion  blue – برای سزیم-۱۳۷.

 

معمولاً درمان ترکیبات محلول و نامحلول را جدا از هم و با روش‌های مختلف انجام می‌دهند، زیرا عملکرد و نحوه متابولیسم آنها با هم متفاوت است.

https://parsisotope-industrial.com/p/9667

لینک کوتاه

آلودگی داخلی

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست